06 - 1520 4687
Menu

thús

 
Mei-inoar moaie dingen meitsje!

Doch wat'st net earder dien hast, meitsje wat'st je nog nea makke hast, belibje wat'st net earder belibbe hast!
Aktearje, presintearje, edukative projekten organisearje en lesmaterialen meitsje: troch it mei-inoar te dwaan makkest it grutter! 

Ynformaasje oer "Kruistochten"  fan WIG Producties wêr't ik yn meispylje fine jo by projekten / aktearje. Of klik op "Kruistochten" 

Tegearre mei Nanne Hoitenga van HD Studio ha ik dizze webside makke. In webside as in portfolio. Ik bin der grutsk op!  Sjoch by 'projekten'  foar de dingen dy't ik doch of dien ha.
 
Nim kontakt op fia mail, tillefoan of kontaktformulier foar dingen dy't wy mooglik tegearre dwaan kinne.