06 - 1520 4687
Menu

thús

 
Mei-inoar moaie dingen meitsje!

Doch wat'st net earder dien hast, meitsje wat'st je nog nea makke hast, belibje wat'st net earder belibbe hast!
Aktearje, presintearje, edukative projekten organisearje en lesmaterialen meitsje: troch it mei-inoar te dwaan makkest it grutter! 

In webside as in portfolio. Ik bin der grutsk op!  Sjoch by 'projekten'  foar de dingen dy't ik doch of dien ha.

Sûnt jannewaris 2020 bin ik ek wer wurksum as learkrêft yn it basisûnderwiis. Op Iepenbiere Basisskoalle De Stjelp yn Baard wurkje ik op moandei, tiisdei en freed mei groep 3-4-5-6. Dit doch ik wer mei in protte wille.

En om't in wike 7 dagen hat, is der ek romte om oan projekten fan NME-sintrum De Klyster mei te wurkjen. Itensiere mei pompoenen, projekt Jeugdeducatie Noardlike Fryske Wâlden (behear fan de elzensingels en beamwâllen) binne projekten dy't no rinne.

Op teatergebiet is it troch Covid-19/Koroana nochal rêstich. Dochs ha ik dizze simmer net stil stien. Yn Ryptsjerk ha ik spile yn TOCH! fan Wig Producties. 12 foarstellings om grutsk op te wêzen!

Nim kontakt op fia mail, tillefoan of kontaktformulier foar dingen dy't wy mooglik tegearre dwaan kinne.