06 - 1520 4687
Menu

thús

 
Mei-inoar moaie dingen meitsje!

Doch wat'st net earder dien hast, meitsje wat'st je nog nea makke hast, belibje wat'st net earder belibbe hast!
Aktearje, presintearje, edukative projekten organisearje en lesmaterialen meitsje: troch it mei-inoar te dwaan makkest it grutter! 

In webside as in portfolio. Ik bin der grutsk op!  Sjoch by 'projekten'  foar de dingen dy't ik doch of dien ha.

Op it stuit wurkje ik mei oan in pilot-projekt fan NME-sintrum De Klyster: Miss Pumpkin
Tegearre betinke, besykje en bynammen dwaan! By 'projekten' stiet hjiroer al te lêzen en te sjen.
 
Nim kontakt op fia mail, tillefoan of kontaktformulier foar dingen dy't wy mooglik tegearre dwaan kinne.