06 - 1520 4687
Menu

thús

 
Mei-inoar moaie dingen meitsje!

Doch wat'st net earder dien hast, meitsje wat'st je nog nea makke hast, belibje wat'st net earder belibbe hast!
Aktearje, presintearje, edukative projekten organisearje en lesmaterialen meitsje: troch it mei-inoar te dwaan makkest it grutter! 

In webside as in portfolio. Ik bin der grutsk op!  Sjoch by 'projekten'  foar de dingen dy't ik doch of dien ha.

Sûnt jannewaris 2020 bin ik ek wer wurksum as learkrêft yn it basisûnderwiis.

Skoaljier 2023-2024
By Regioskoalle De Greidefûgel yn Baard wurkje ik dit skoaljier mei learlingen út ferskate groepen. 
Yn Winsum wurkje ik op moandei en tongersdei by basisskoalle It Bynt. Ek dêr mei ik de learlingen mei soarch en oandacht in stikje fierder bringe.

En om't in wike 7 dagen hat, is der ek romte om oan projekten fan NME-sintrum De Klyster mei te wurkjen, mei te spyljen yn acts van Van Ravesteijn en wat der fierder op myn paed komt.

Nim kontakt op fia mail, tillefoan of kontaktformulier foar dingen dy't wy mooglik tegearre dwaan kinne.