06 - 1520 4687
Menu

thús

 
Mei-inoar moaie dingen meitsje!

Doch wat'st net earder dien hast, meitsje wat'st je nog nea makke hast, belibje wat'st net earder belibbe hast!
Aktearje, presintearje, edukative projekten organisearje en lesmaterialen meitsje: troch it mei-inoar te dwaan makkest it grutter! 

In webside as in portfolio. Ik bin der grutsk op!  Sjoch by 'projekten'  foar de dingen dy't ik doch of dien ha.

Sûnt jannewaris 2020 bin ik ek wer wurksum as learkrêft yn it basisûnderwiis. By Regioskoalle De Greidefûgel yn Baard wurkje ik op moandei, tiisdei en woansdei mei groep 1-2-3. Dit doch ik wer mei in protte wille.

En om't in wike 7 dagen hat, is der ek romte om ûnder oaren oan projekten fan NME-sintrum De Klyster mei te wurkjen. Yn 2023 stiet der in nij projekt te wachtsjen mei de namme 'ik bín natoer'. Foar dat projekt bin ik al gau ris dwaande mei in moai houtkluske.

Nim kontakt op fia mail, tillefoan of kontaktformulier foar dingen dy't wy mooglik tegearre dwaan kinne.