06 - 1520 4687
Menu

Planeten zagen voor Remko Smids

 

Planeten seagje foar Remko Smids

Fan Remko Smids krige ik yn juny 2018 de opdracht om 9 sirkels te meitsjen út hout.

9 sirkels, fariearend fan 40 sm oant 300 sm yn trochsnee, om te brûken by in teaterfoarstelling. Op de sirkels lit Remko dêrnei prachtige projeksjes sjen fia krêftige beamers. De sirkels bin oan de foarkant transparant lakt. Oan de efterside bin se swart skildere om lestige refleksje fan poadiumlampen tsjin te gean. 

foto's nommen yn it teater: Remko Smids